Loading...

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา
ครูสอนว่า จงรักษาความดีให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็ม

ความรู้อยู่ไหน

ค้นคว้าหาไปหยิบใส่สมอง
โลกเราแลกว้างยิ้มอย่างพี่น้อง
หยิบกระเป๋าทอดน่อง
ย่างเท้าก้าวเดิน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รมณา โรชา


รมณา โรชา

ประวัติ :
รมณา โรชา เป็นนามปากกาของนายนิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ เกิดเมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ ที่บ้านนาสระ ทุ่งชนบทของอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนวัดเชิงแตระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มศว.สงขลา) ตามลำดับ
เริ่มสนใจอ่านวรรณกรรมตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมต้น ต่อมาเมื่อได้อ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์เพื่อชีวิตในช่วงมัธยมปลาย จึงใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนพร้อมกับอยากเป็นครูเมื่อเข้าสู่ มศว.สงขลา (ปี ๒๕๒๗) ได้เริ่มทำงานวรรณกรรมอย่างจริงจังในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม “คลื่นใหม่” ซึ่งประกอบด้วย กานติ ณ ศรัทธา มาโนช นิสรา อัฉรา สุขขีมนต์ และ
เกื้อกูล ขวัญทอง รวมทั้งสมาชิกของกลุ่ม “มัชฌิม” คือ ปราศ ราหุล และถนอม การัยภูมิ นอกจากนี้ยังร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางวรรณกรรม โดยมีที่ปรึกษาคือ สถาพร ศรีสัจจัง เป็นผู้หนุนเนื่องกลุ่มวรรณกรรมมีผลและบทบาทยิ่งต่อพัฒนาการทางด้านความคิดและงานเขียน
มีผลงานทั้งบทกวีและเรื่องสั้นลงพิมพ์ในหนังสือต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมาปี ๒๕๓๑
เป็นครูที่ โรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เคลื่อนไหวทำกิจกรรมพัฒนาเยาวชน โดยส่งเสริมเด็กให้ศึกษาและสร้างสรรค์งานวรรณกรรม พร้อมทั้งก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่เยาวชนกลุ่ม “คำแพง” ปี ๒๕๓๖ รวบรวมผลงานเขียนของเด็ก ๆ พิมพ์เผยแพร่ในชื่อ “คำแพง”ย้ายกลับภูมิลำเนา ทำงานสอน ณ โรงเรียนเสาธงวิทยา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบสานกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน “โครงการเยาวชนรักหนังสือ”เริ่มทำสวน และใช้ชีวิตอย่างสมถะปี ๒๕๓๗มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ประเภทรวมเรื่องสั้นเล่มแรก “เหยื่อล่อไฟ”ปี ๒๕๓๙ก่อตั้ง “กลุ่มสายธาร” เสริมสร้างการอ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิตแก่เยาวชน และรวมพิมพ์ผลงานของเด็กๆ ออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง คือ “ธารสายใส” เล่ม ๑-๒ "โลกในอุ้งมือ" "ไม่ต้องขานชื่อผมครับครู" “ดอกไม้ในแสงตะวัน”ปี ๒๕๔๐ร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการ รางวัลบทกวี “ปราศ ราหุล” รางวัลของกวีเพื่อกวีปี ๒๕๔๓รวมบทกวีพิมพ์เล่มแรก “ราชพฤกษ์แห่งลานบ้าน” (เข้ารอบ ๕ เล่มสุดท้าย รางวัลซีไรต์)ปี ๒๕๔๗
รวมบทกวี “บางดวงตาสุกใสในดวงดาว” , รวมเรื่องสั้น “แต่ข้ายังไม่ตาย”ปี ๒๔๕๐รวมบทกวี อาผู้หญิงทั้งสาม , รวมบทกวี ถักถ้อยธุลีใจ , นวนิยายเยาวชน "ด้วยปีก…และถั่วพู"ปัจจุบันมีความสุขในการเขียน รื่นรมย์กับการเดินทาง ผิวขลุ่ย สนุกสนานกับการพาเด็กเข้าสู่โลกแห่งวรรณกรรม ครื้นเครงกับมิ่งมิตรในบางวาระ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในบ้านสวน “ขนำเรืองไพร”

รางวัล :
1. ด้วยปีก...และถั่วพู ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน จากโครงการแว่นแก้ว ปี 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น